piątek, 28 sierpnia 2015

Jak napisać dobry scenariusz do zajęć plastycznych

Witam prawie po wakacjach. Na dobry początek: w jaki sposób napisać dobry scenariusz.

Projektowanie działań, struktura oraz ich zawartość merytoryczna są ściśle od siebie uzależnione. Stanowią ciąg połączonych ze sobą i logicznych zadań, dzięki którym nauczyciel może osiągnąć założone rezultaty. Scenariusze zajęć są dowodem i gwarancją odpowiedzialnego podejścia do zawodu.
Poziom projektowanych przez nauczyciela zajęć zależy od wielu czynników, z których najważniejszy wydaje się być czynnik twórczego myślenia. Istotne jest jednak przygotowanie psychologiczno – metodyczne nauczyciela. Nauczyciel plastyki nie może zapomnieć
o podstawowych zasadach projektowania zadań edukacyjnych. Lekcja powinna być przemyślana dogłębnie i drobiazgowo z uwzględnieniem celów i treści kształcenia, zagadnień związanych ze zdobywaniem wiedzy i nabywaniem umiejętności. Przy projektowaniu zadań na I etapie edukacyjnym należy pamiętać o tym, że najważniejsze są działania praktyczne. Na II i III etapie edukacyjnym należy pamiętać o rozsądnym i wyważonym łączeniu teorii z praktyką
Scenariusz zajęć plastycznych powinien zawierać następujące elementy:
 • zagadnienia plastyczne do zrealizowania
 • cele główne (skupione wokół rozwijania naturalnych mechanizmów twórczości plastycznej oraz przygotowania do świadomego uczestnictwa w kulturze) w zakresie;
− percepcji,
− recepcji sztuki;
            − ekspresji przez sztukę,
 • przewidywane osiągnięcia dziecka/ucznia w zakresie
− percepcji,
− recepcji sztuki;
− ekspresji przez sztukę,
 • temat zajęć (inspirujący, otwarty o dużym stopniu refleksyjności);
 • źródła inspiracji (środowisko naturalne, literatura, muzyka, sztuki plastyczne);
 • struktury dydaktyczne (środki dydaktyczne);
 • metody pracy (waloryzacyjne: impresyjna i ekspresyjna);
 • formy pracy (indywidualna, grupowa, zbiorowa);
 • technika (z wykorzystaniem nowych technologii, dostosowana do realizowanych treści);
 • materiały i narzędzia (zależne od zastosowanej techniki).

Taki szkielet scenariusza pozwala nauczycielowi na konsekwentne i świadome działanie na zasadzie: najpierw cel, a potem sposób jego realizacji (a nie, jak to ma, niestety, miejsce w szkolnej rzeczywistości, odwrotnie).
Dla prawidłowego przebiegu zajęć ważne jest ich zrównoważone zaplanowanie czasowe. Nie powinno zabraknąć żadnego elementu lekcji, a więc:
 • wstępu, w którym zajmujemy się wprowadzeniem do zajęć, stosujemy różne metody i struktury dydaktyczne w celu przybliżenia realizowanych zagadnień (zasilanie percepcyjne), podajemy temat pracy i jeżeli jest to konieczne, wyjaśniamy wątpliwości warsztatowe związane z zastosowaną techniką (materiałami i narzędziami od niej zależnymi);
 • właściwej działalności plastycznej, w której skupiamy uwagę na wykorzystaniu zdobytych informacji w praktycznym działaniu, zastosowaniu nowych technik (również multimedialnych), stymulowaniu i moderowaniu, dokonywaniu korekty;
 • zakończenia (omówienia i interpretacji), w którym powinna mieć miejsce autoprezentacja. Dzieci (uczniowie) powinny mieć możliwość formułowania wniosków i refleksji. Jest to również doskonały moment dla nauczyciela, który w trakcie moderowania wypowiedzi jest w stanie ocenić, na ile poruszany na danej lekcji problem został zrozumiany