środa, 21 października 2015

Jak czytać zapisy podstway programowej do plastyki cd.
Nadrzędne cele edukacji plastycznej można ująć w dwa podstawowe punkty. Naszym zadaniem jest:
1. Rozwijanie naturalnych mechanizmów twórczości plastycznej dziecka
2. Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w kulturze
Te dwa cele powinny by c realizowane od przedszkola do III etapu edukacyjnego
Na ich bazie zostały oparte punkty podstawy programowej.

Jak rozumieć punkt pierwszy?
Zadaniem wychowawcy/nauczyciela jest wspieranie dziecka/ ucznia w procesie kształtowanie języka wypowiedzi plastycznej (wyobraźni, sprawności manualnej itd). Prościej rzecz ujmując: pomoc w osiąganiu kolejnych stadiów rozwoju twórczości plastycznej i ich doskonaleniu.

Punkt drugi związany jest z kształtowaniem świadomości kulturowej dziecka w układzie spiralnym:KULTURA I SZTUKA REGIONALNA (POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW POLSKI)

KULTURA I SZTUKA POLSKA 

KULTURA I SZTUKA EUROPEJSKA (OBSZARU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO)

KULTURA I SZTUKA ŚWIATOWA

To również takie działanie, które przygotuje dziecko do świadomej obecności w przestrzeni kulturowej

wtorek, 13 października 2015

Dzień Nauczyciela

Kochani! Życzę Wam mądrości, cierpliwości i wytrwałości......
Niech "bycie" nauczycielem przynosi Wam wiele satysfakcji i radości

wtorek, 6 października 2015

Jak czytać zapisy podstawy programowej przedmiotu: plastyka, cz.1

Podstawa programowa przedmiotu: plastyka, jest instrumentem regulującym kształcenie ogólne w tej dziedzinie edukacji, na danym etapie.
Kształcenie w zakresie edukacji plastycznej pojmowane jest w trzech aspektach: kształtowania postaw, zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności.
Dlatego też jej struktura, wymaga zachowania jedności tych trzech elementów, koniecznych do wyznaczenia przestrzeni edukacyjnej oraz zapewnienia trwałego efektu kształcenia
w  dziedzinie plastyki.
Nowością w podstawie programowej do przedmiotu plastyka, są zapisy zgodne z zaleceniami właściwych komisji Unii Europejskiej w sprawach kompetencji kluczowych i kształcenia umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym[1].
Podstawową kompetencją kluczową jest świadomość i ekspresja kulturalna, obejmująca:
·  poczucie tożsamości, w związku z lokalnym i regionalnym, narodowym i europejskim    dziedzictwem kultury (jako podstawą szacunku i otwartości wobec wielości kulturowej) oraz przekonanie o konieczności uczestnictwa w życiu kulturalnym;
·   wyrażanie siebie, poprzez środki artystyczne dla rozwijania twórczych umiejętności (również takich, które mogą być zastosowane w sytuacjach zawodowych) oraz       docenianie  znaczenia  czynników estetycznych w życiu codziennym;   
·      znajomość dzieł kultury, w tym sztuk wizualnych i współczesnej kultury popularnej,
(a także znaczenia idei przekazywanych przez nie za pośrednictwem ich środków wyrazów oraz posługiwanie się językiem sztuki[2].
Jak wynika z proponowanych zapisów, zajęcia z plastyki powinny być prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifi­kacje w zakresie edukacji plastycznej. Zostały również ściśle określone zadania szkoły, która powinna stwarzać warunki do realizacji zadań plastycznych poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne takie jak reprodukcje dzieł sztuki na różnych nośnikach oraz zestawy narzędzi medialnych
z oprogramowaniem.
Zadaniem szkoły jest również stwarzanie możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą oraz dawać możliwości do publicznej prezentacji umiejętności plastycznych uczniów.
W uwagach do realizacji podstawy, autorzy podkreślają, że nauczyciel powinien uwzględniać potencjalne zdolności plastyczne uczniów oraz ich możliwości kreacyjne (zależne od wieku), dostosować do nich wymagania edukacyjne oraz, w miarę możliwości, indywidualizować te wymagania. W realizacji przedmiotu powinien przede wszystkim rozwijać ekspresję uczniów poprzez odpowiednio dobrane metody, oraz  przygotować uczniów do świadomego odbioru (recepcji) dzieł sztuki w dorosłym życiu.


[1]  Kinga Łapot-Dzierwa, Jaka? Plastyka we wczesnej edukacji [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 2011, T. 64, s. 77-84
[2] ibidem